Březová
Návrh ÚP
Výkresová a textová část:

I1 - Výkres základního členění území
I2 - Hlavní výkres
I3 - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
II1 - Koordinační výkres
II1a - Koordinační výkres - detail
II2 - Dopravní a technická infrastruktura
II3 - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
II4 - Výkres širších vztahů

TEXT Návrh
TEXT Odůvodnění